Jako pasjonat mam zamiar pomóc młodszym kolegom - studentom ekonomii, w bieżącej egzystencji na studiach. Uznałem, że najprostszym sposobem będzie wrzucenie na bloga dobrze zredagowanych notatek. Poza tym postaram się dorzucić kilka komentarzy do wydarzeń gospodarczych i praktycznych przykładów, które mogą okazać się przydatne np. w odpowiadaniu na pytania problemowe podczas egzaminów.
Blog > Komentarze do wpisu

Ściąga - wskaźniki w projektach unijnych

Projekty inwestycyjne realizowane w ramach unijnych programów operacyjnych wymagają zastosowania w ramach analizy specyficznych miar, pozwalających na ocenę pod kątem przyznania środków finansowych z puli Funduszy Strukturalnych. Jednym z elementów decydujących o przyznaniu środków dla niektórych projektów jest generowanie przychodu, który nie pozwala na sfinansowanie projektu ze środków przez ten projekt wygenerowanych (jest tak głównie w przypadku inwestycji infrastrukturalnych). Środki te określane są jako znaczący przychód netto, a ich udział w wielkości nakładów inwestycyjnych określa wskaźnik samofinansowania, obliczany w następujący sposób:

WS = (∑NCFt / ∑It) x 100%, gdzie:

∑NCFt - zaktualizowane wartości nadwyżek finansowych pochodzących z projektu w poszczególnych latach (saldo cash flow + wartość rezydualna w ostatnim analizowanym roku),

∑It - zaktualizowane wartości nakładów inwestycyjnych w poszczególnych latach.

Jeżeli wskaźnik samofinansowania przewyższa limit ustalony dla danego rodzaju projektu, Panel Ekspertów nie przyznaje pomocy unijnej dla tego projektu.
Kolejną miarą jest wskaźnik efektywności kosztowej, pozwalający na porównanie poszczególnych projektów o podobnym charakterze. Pomoc unijna przyznawana jest dla projektów realizowanych metodami, z którymi związane są najniższe koszty. Pozwala to na realizację większej ilości projektów dzięki środkom unijnym. Wskaźnik obliczany jest w następujący sposób:

CER = R / (Ko + A), gdzie:

R - średnioroczna miara rezultatu (np. wielkość osiągniętego efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji szkodliwych substancji do otoczenia),
Ko - średnioroczne koszty operacyjne projektu,
A - roczna wartość amortyzacji.

Odwrotnością wskaźnika efektywności kosztowej jest dynamiczny wskaźnik kosztu jednostkowego, określający cenę jednostkową efektu osiągniętego dzięki realizacji inwestycji. Oblicza się go w następujący sposób:

DWKj = PVC / ∑Rt, gdzie:

PVC - zaktualizowana wartość kosztów związanych z projektem (nakłady inwestycyjne + koszty operacyjne - wartość rezydualna),
∑Rt - wielkość rezultatu osiągniętego w analizowanym okresie.

poniedziałek, 24 marca 2008, e-ekonomista

Polecane wpisy