Jako pasjonat mam zamiar pomóc młodszym kolegom - studentom ekonomii, w bieżącej egzystencji na studiach. Uznałem, że najprostszym sposobem będzie wrzucenie na bloga dobrze zredagowanych notatek. Poza tym postaram się dorzucić kilka komentarzy do wydarzeń gospodarczych i praktycznych przykładów, które mogą okazać się przydatne np. w odpowiadaniu na pytania problemowe podczas egzaminów.
Blog > Komentarze do wpisu

Ściąga - Zaktualizowana wartość netto inwestycji (NPV - Net Present Value)

Zaktualizowana wartość netto inwestycji jest podstawową dynamiczną (opartą o zmienną wartość pieniądza w czasie) miarą oceny opłacalności inwestowania. NPV jest to zdyskontowana wartość przepływów pieniężnych związanych z projektem inwestycyjnym. Jest ona ustalana jako różnica pomiędzy zdyskontowanymi nadwyżkami pieniężnymi projektu, a zdyskontowanymi nakładami inwestycyjnymi. Obliczanie NPV sprowadza się do formuły:
NPV = {[NCF1 / (1 + k)] + ... + [NCFn / (1 + k)n]} - {[I1 / (1 + k)] + ... + [Im / (1 + k)m]}, gdzie:
NCFt = 1...n - wielkość nadwyżek finansowych w kolejnych n latach eksploatacji projektu,
It = 1...m - wysokość nakładów inwestycyjnych w kolejnych m latach wydatkowania środków na inwestycje,
[1 / (1+k)t] - współczynnik dyskontowy przy stopie dyskontowej k.
Ustalenie wysokości stopy dyskontowej dla projektu polega na przyjęciu stopy dyskontowej odpowiadającej stopie zwrotu z alternatywnego rodzaju inwestycji (np. lokaty bankowej czy obligacji) lub wyznaczeniu stopy dyskontowej, jako średniego ważonego kosztu kapitału (WACC - Weighted Average Cost of Capital).
Kryterium decyzyjnym NPV jest maksymalizacja wartości wskaźnika, co oznacza, że spośród rozpatrywanych kilku wariantów wybrany powinien zostać taki, dla którego wartość NPV jest najwyższa. W przypadku decyzji dotyczącej jednego wariantu inwestycji, projekt uznawany jest za nieopłacalny, gdy NPV < 0, natomiast za opłacalny, gdy NPV > 0.

niedziela, 23 marca 2008, e-ekonomista

Polecane wpisy

  • Czym są "ceny alternatywne"

    Kategoria cen alternatywnych związana jest z analizą projektów inwestycyjnych, mających przynieść wymierne skutki społeczne (np. inwestycji samorządów, organiz

  • Ściąga - Benefit Costs Ratio

    Wskaźnik przychód/koszty (BCR - Benefit Costs Ratio) jest wynikiem analizy kosztów i korzyści (CBA - Costs Benefit Analysis) w projektach inwestycyjnych. O ile

  • Ściąga - wskaźniki w projektach unijnych

    Projekty inwestycyjne realizowane w ramach unijnych programów operacyjnych wymagają zastosowania w ramach analizy specyficznych miar , pozwalających na ocenę po